De doelstelling of missie van de milieugroep is het verbeteren van de leef- en woonkwaliteit in onze wijk Zuilen. Om hier inhoud aan te geven, is het belangrijk dat wij een breed draagvlak onder de bewoners (onze achterban) hebben. Uw betrokkenheid als wijkbewoner bij het streven van Milieugroep Zuilen naar een betere leefomgeving is dus uitermate waardevol. Dat kan alleen als u zich goed bewust bent van de huidige en toekomstige ontwikkelingen en bedreigingen op dit gebied en de mogelijkheden die er zijn om hier iets aan te doen.

Milieugroep Zuilen werkt er hard aan om de nodige informatie te vergaren en deze met u te delen. Daarnaast zorgen wij ervoor direct betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen. Wij doen dat door het geven van adviezen aan betrokken partijen, aan te dringen op controles bij ongewenste situaties en zo nodig gerechtelijke procedures te starten als andere middelen niet of onvoldoende werken.

Voeling met de achterban
Een goede verstandhouding met de achterban komt voor ons op de eerste plaats. Wij willen ons graag opwerpen als úw belangenbehartiger als het gaat om de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarvoor is het belangrijk dat we weten dat u ons kent en onze activiteiten ondersteunt. Hiermee krijgt Milieugroep Zuilen het nodige gewicht bij contacten met allerlei instellingen en organisaties waarmee we te maken hebben. Nu al zijn we regelmatig in gesprek met overheidsinstanties, organisaties en bedrijven, maar ook met gewone burgers, mensen uit de politiek en de plaatselijke en landelijke media. Daarbij is het voor alle partijen goed om te weten wie en hoe sterk onze achterban is. Wij benaderen u hier actief over.

Informatie delen met de achterban
Middelen om u meer inzicht te geven in de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving en u bij onze activiteiten te betrekken zijn onder meer deze website, Twitter (@MilieuGZuilen), flyers en bewonersbijeenkomsten. Zo nodig gebruiken we ook andere kanalen. Door het geven van gerichte informatie hopen we dat u bij overlast eerder uw recht op een goede leefomgeving opeist door het indienen van een klacht bij de bevoegde instantie. Wij wijzen u hierbij de weg.

Bedreigingen in kaart brengen
Bedreiging van de kwaliteit van het leefmilieu heeft altijd ergens een oorzaak. De milieugroep probeert deze bedreigingen zo veel mogelijk in kaart te brengen door actief informatie over plannen en voornemens op dit gebied te verzamelen. Op die manier kunnen de (toekomstige) veroorzakers, desnoods door een proces aan te spannen, bijtijds aangesproken worden op verwachte of al bestaande vormen van overlast, zoals geluidshinder, (fijn)stof en stank. Kennis van gebruikte grondstoffen bij verwerking tot producten kan daarbij helpen om klachten beter te omschrijven. Wij kunnen hiervoor de hulp van deskundigen inroepen.

Advies naar overheid, politiek en ander belanghebbenden
De Milieugroep Zuilen heeft geen politieke agenda maar wel een duidelijke mening over de aanpak van zaken die de kwaliteit van de leefomgeving bedreigen. Daarom zullen we over activiteiten en ontwikkelingen in en om de wijk Zuilen, die ongunstig zijn voor het leefmilieu, adviezen uitbrengen en standpunten kenbaar maken aan de overheid, maar ook aan de politiek, betrokken ondernemers en u, wijkbewoners. En als ons niets gevraagd wordt doen we dat ongevraagd.

Overheid dwingen op te treden
Een van beste middelen om bedreigingen van het leefmilieu te stoppen is een zogenaamd verzoek tot handhaving. In feite dwing je de overheid hiermee om handelend op te treden tegen een bedrijf dat overlast veroorzaakt. Op zo’n verzoek moet altijd een reactie van de overheid komen. Het kan met name worden ingezet voor bedrijven die beschikken over milieuvergunning. Hierin staan alle afspraken die zijn gemaakt om overlast te voorkomen. Ontstaat die toch (stank of lawaai) dan is er meestal sprake van een overtreding en kan de overheid worden aangemaand om de overtreding te stoppen. De Milieugroep heeft al enkele malen met succes gebruik gemaakt van dit middel.

Beroepsprocedures als laatste middel
Als bij de aanvraag van een milieuvergunning de adviezen van de milieugroep niet hebben geleid tot een voor het leefmilieu acceptabele vergunning, zullen we proberen zo’n vergunning alsnog langs juridische weg tegen te houden. In de beginfase kan dit door een zogenaamde zienswijze in te dienen, zo nodig later gevolgd door een bezwaarprocedure. Deze rechtsmiddelen hebben we al enkele malen ingezet. Let wel, de milieugroep heeft niets tegen ondernemers, maar streeft wel naar duurzame kwaliteitsgaranties voor onze leefomgeving, ook van de zijde van ondernemers.

Joomla Template - by Joomlage.com