Voor veel bewoners van Zuilen bleef het woongenot in 2018 weer onder de maat. Ook al beloofde de gemeenteraadsverkiezingen in maart met Groen Links als grote winnaar veel goeds voor het milieu in de ruimste zin en werd de VVD ondanks de uitdrukkelijke wens van D66 voorman Klaas Verschuure buiten de coalitie gehouden, het bleef aanmodderen.

 

Ook de SP was niet welkom tijdens de coalitievorming. Het grote struikelblok was de eis van de SP om openheid te geven over de cijfers rond het luchtkwaliteitsplan. Gaat u even zitten? Het is een ABC-tje:

A)    iLW (bestemmingsplan industrieterrein Lage Weide)
B)    MCU (motor crossclub MCU)
C)    de Trip en Co. (zand- en grind-handel)

A) In februari 2018, dus net voor de verkiezingen van afgelopen maart, bleek de gemeentelijke politiek opeens geïnteresseerd in het bestemmingsplan voor industrieterrein Lage Weide en organiseerde een Raads-Informatie-Avond. De raadsleden, die het laatste woord hebben bij een voornemen van het College van B&W, lieten zich graag bijpraten door belanghebbenden in het dossier ‘reparatie bestemmingsplan Lage Weide’. Het bestemmingsplan had in de zomer van 2017 per instructie van de Raad van State (RvS) al gerepareerd moeten zijn, nadat het medio 2016 was vernietigd, mede door toedoen van Milieugroep Zuilen (MGZ).

Een handjevol bedrijven, vertegenwoordigd door advocaten in mooie pakken en Milieugroep Zuilen, vertegenwoordiger van bewoners van een volkswijk die er eerder was dan het industrieterrein, verbaasden zich gezamenlijk over het proces dat de gemeente had gevolgd om toen alweer een half jaar te laat, de betrokkenen te informeren in plaatst van te betrekken in het reparatieproces. In oktober 2017 was Milieugroep Zuilen in een uurtje bijgepraat door een ambtenaar van de gemeente over de reparaties die zouden worden doorgevoerd. Van een dialoog was geen sprake laat staan van een interactie met de andere belanghebbenden.

Ook werd een geurcontourplaatje overhandigd. Als onderdeel van één van de vele te repareren punten. Het aspect geur was te wollig geformuleerd aldus de Raad van State, niet SMART genoeg om de gemeentelijke geur-ambities uit 2007 te waarborgen.

De woordvoerder van de gemeente had moeite met de diaprojector. Hij was duidelijk niet op zijn gemak, ook al werd hij geflankeerd door goed betaalde adviseurs die al minstens een jaar aan het repareren waren op kosten van de belastingbetaler. In de coulissen zat de ambtelijk dossierhoudster, ze zegt niets. De woordvoerder zegt het niet, maar het gepresenteerde geurcontourplaatje overlapt het plangebied voor de ontwikkeling van sportveldencomplex Elinkwijk. Niemand reageert. In die plannen zit ook een woonfunctie. Aanwezigen begrijpen het, dat als die contour daar loopt, dat die plannen opeens niet meer realistisch zijn. Een vertegenwoordiger van één van de bedrijven die ook een geurcontour heeft, neemt daarna het woord. Van deze plannen, in ieder geval op het aspect geur, klopt niks. Van zijn bedrijven is de geurcontour niet of onvoldoende meegenomen en van andere bedrijven is “de geuroverlast veroorzakende activiteit” niet meer bestaand.

Het bedrijf en Milieugroep Zuilen bieden aan te helpen de reparatie te repareren. Het blijft in het dossier Lage Weide stil tot 15 november 2018 als het op de agenda staat van de commissie Stad en Ruimte. Het verbaast niet als Klaas Verschuure (inmiddels wijkwethouder Noordwest) vurig betoogt dat er niet meer geuroverlast ontstaat als de norm van – 0,5 wordt opgerekt naar – 1. Twee weken later, zelfs na een brief van de wethouder die niemand snapt maar waarin wordt toegegeven dat er t.a.v. geur fouten zijn gemaakt, wordt het plan alsnog aangenomen door de raad. Zonder moties en amendementen. Tijdens het debat helpt de Christen Unie (in de coalitie) de wethouder: “maar de wethouder had toch gezegd dat het niet voor meer overlast zou zorgen”. Dat kantelt de interactie: Aangenomen.

Het duurt tot 1 februari 2019 voordat ‘de vaststelling bestemmingsplan Lage Weide’ wordt gepubliceerd in Het Stadsblad. Geheel Pagina Zes. De 28 gerepareerde punten die “nu nog beter zijn” worden opgesomd. Punt 4 gaat over geur. Dat het voor bewoners van Zuilen niet beter wordt maar slechter staat er natuurlijk niet. In de inleiding wordt zelfs bejubeld: “Het bestemmingsplan maakt intensivering van bestaande bedrijvigheid op bedrijventerrein Lage Weide mogelijk en beschermt omliggende woonwijken tegelijkertijd tegen grotere milieuhinder”.

Natuurlijk staat ook nergens dat het principe van interne zonering praktisch is losgelaten (meest vervuilende bedrijven in het midden, aan de rand lichte bedrijvigheid). De Raad van State had Milieugroep Zuilen op dat punt niet ontvankelijk verklaard maar het is natuurlijk de omgekeerde wereld als je integraal in de zone tussen spoor en kanaal opwaardeert van categorie 3 (lichte categorie) naar categorie 4 (middelzware categorie) en de afwijkingsmogelijkheid tot 5.1. De zone grenst direct aan een woonwijk. Dat hoefde niet te worden gerepareerd en is de politiek dus “echt totaal ontgaan”.

Zo zijn er meer punten aan de grenzen met Zuilen die nodeloos worden gehonoreerd omdat er ergens een aanvrager wat heeft gevraagd. In sommige gevallen zelfs als ze nog niet eens een definitieve vergunning hebben. Zie de Trip en Co.

B) Het aanmodderen duurde ook geheel 2018 voort in het dossier MCU. De motor crossclub en haar leden en passanten uit het hele land die gedurende het voorjaar en de zomermaanden en de Indian Summer voor heel veel Zuilense bewoners het buitenleven in de tuin of op het balkon en zelfs in de volkstuintjes en de weilanden bij Oud Zuilen verpesten, konden ook in 2018 weer gewoon hun gang gaan. Door de vorige coalitie werd gedaan alsof er geen overlast is “omdat die nooit is aangetoond”. Overlast is pas overlast als volgens de verleende vergunning bewezen is dat het een overtreding is. Dat het bevoegd gezag geen mensen en middelen heeft en die ook niet wil inzetten om voornoemde redenen en “omdat crossen een mooie sport is” aldus SP-wethouder Paulus Jansen in vorige coalitie, helpt natuurlijk niet om een overtreding vast te stellen. Lijsten met klagende bewoners worden simpelweg genegeerd. Zeikers zijn het. Laat die jongens toch.

Toch werd onder druk van Milieugroep Zuilen in de voorjaarsnota van 2017 een post opgenomen voor geluidswerende maatregelen. Die werd vervolgens echter niet verankerd in de vergunning. De vergunning werd maart 2017 geruisloos verleend met daarin een duidelijk en weloverwogen verbod op 2-takt crossers. Niet zo moeilijk te handhaven denk je dan. Zeker in een jaar waarin vanaf 1 januari 2018 een verbod was opgenomen op de verkoop van alle vormen van twee-takt aangedreven brommers.

Omdat de Milieugroep Zuilen constateerde dat er heel 2017 gewoon met twee-takt werd gereden en er van enige bouwactiviteiten voor geluidswerende maatregelen geen sprake was, toog MGZ begin 2018 naar de rechter om maatregelen af te dwingen. De rechtbank oordeelde dat partijen in goed overleg tot elkaar moesten komen, zolang de muur er niet stond. Ook ter tafel bij de gemeente bleef het aanmodderen omdat MCU geen centimeter wilde bewegen en ook openlijk toegaf niet van plan te zijn 2-takten van de baan te weren.

Waarop MGZ een formeel handhavingsverzoek deed. De handhavers van de RUD waren de mening toegedaan dat de betreffende 2-takt passage ‘per ongeluk’ in de vergunning was gekomen en verschaften zichzelf een argument om niet uit eigen beweging te handhaven. Een nieuwe gang naar de rechter, ditmaal met spoedeisend belang was noodzakelijk omdat het alsnog toestaan van 2-takten “als milieu neutrale wijziging” op de bestaande vergunning onvoldoende was gemotiveerd. Het acute gevaar voor extreme overlast onder de bevolking waaronder wedstrijden met “uitsluitend 2-takt klassen”, was aanleiding voor de rechter om rijden op 2-takt per direct en onder alle omstandigheden (m.u.v. jongste jeugd) te verbieden. Wel werd tijdens twee specifiek genoemde wedstrijddagen rijden met 2-takten toegestaan zodat de RUD metingen kon doen.

Het bleef aanmodderen want MCU heeft zich geen minuut gestoord aan de gerechtelijk uitspraak van 19 juli 2018. Het wachten is nog steeds op ten minste 2 toegezegde uitspraken in januari 2019. Het nieuw motorcross seizoen staat voor de deur. Vanaf 1 maart gaat u ze weer dagelijks horen. Bij voorkeur op de stille dagen in het weekend.

C) de Trip en Co
Wat valt er niet te mopperen over het aanmodderen met “de Trip en Co” als het bedrijf in “zand en grind handel” zich alweer jaren geleden vestigt aan het kanaal na te zijn verbannen uit Nieuwegein wegens overlast en begint met activiteiten in een hoge milieucategorie zonder vergunning. Dit terwijl een ander bedrijf met dezelfde activiteiten aan het kanaal een stukje verderop bewezen heeft overlast te veroorzaken voor bewoners langs het kanaal (Bonder). Maar dat ligt op grondgebied van Maarssen. Dus dat telt niet, zal B&W Utrecht hebben gedacht. Overlast door Bonder is bovendien niet bewezen, volgens juristen van de RUD.

De mooiste stunt van de gemeente Utrecht is te weigeren een besluit te nemen (over de vergunning van de Trip). Zodat er niet tegen in beroep kan worden gegaan. Volgt u het nog?

Conclusie
In 2018 heeft de Milieugroep Zuilen zich weer volop ingezet voor de leefbaarheid in onze mooie wijk Zuilen. Wie helpt er mee?

Het kan beter en het moet beter. Met uw hulp. Meldt u aan als lid of geïnteresseerde. Ja natuurlijk maken we de wijk samen. Maken we hem beter. Wordt passief lid en doneer of laat op zijn minst je email achter zodat we in contact kunnen blijven. Of wordt actief lid en strijdt mee. VAK: Voorwaarts Allen Kameraden.

===================
 www.milieugroepzuilen.nl

Bij overlast van stank, stof of geluid,
         bel de gratis klachtentelefoon
 0800 0225510
===================


 

 

Joomla Template - by Joomlage.com